Categories
桌遊天地精選 Board Game 此木創遊 The Wood Games

Cartographers:
A Roll Player Tale
王國製圖師

為王國繪製出最好的國土地圖,獲得最高的聲望,成為最偉大的製圖師!閱讀全文Cartographers:
A Roll Player Tale
王國製圖師

Categories
桌遊天地精選 Board Game 玩聚設計 Play With Us Design

Vita Mors 維塔穆斯

生與死,不分貴賤…
生與死之間你會怎麼決定?

讓生死輪迴服從於你的意志,為這無趣的生活增加點滋味吧!閱讀全文Vita Mors 維塔穆斯

Categories
最新消息 綿羊犬 Shepherd Kit

STEM神作

真係估你唔到😲 「STEM神作」《數感傳奇三部曲》成為近期熱賣之選,日日都見到店長Jerry一套套咁出貨🚗

小編本來覺得一套三盒相對難賣出,但店長真係眼光獨到,一早睇好呢套board game家長會 超.鐘.意💗閱讀全文STEM神作

Categories
桌遊天地精選 Board Game 綿羊犬 Shepherd Kit

Numeracy Legends Trilogy
數感傳奇三部曲

由「美國玩具奧斯卡獎」得獎團隊開發遊戲系列,以「數感」取代公式與計算,將抽象生硬的數學題材,結合孩子感興趣的「奇幻故事 Fantasy」與「角色扮演 RPG」以三段精彩的奇幻冒險,讓小朋友遊戲競賽中感受數學思考的樂趣!閱讀全文Numeracy Legends Trilogy
數感傳奇三部曲

Categories
桌遊天地精選 Board Game 綿羊犬 Shepherd Kit

Numeracy Legends & The Rainbow Unicorn 數感傳奇《秘境森林的彩虹馬》

「美國玩具奧斯卡獎」得獎團隊開發大熱桌遊系列《數感傳奇三部曲》中的首部曲,一款以「圖論 Graph Theory」做背景、結合「奇幻故事」與「角色扮演」的遊戲,重新演譯學習數學不一樣的可能性。閱讀全文Numeracy Legends & The Rainbow Unicorn 數感傳奇《秘境森林的彩虹馬》

Categories
桌遊天地精選 Board Game 綿羊犬 Shepherd Kit

Numeracy Legends & The Zerda Fox 數感傳奇《繽紛沙漠的薩達狐》

「美國玩具奧斯卡獎」得獎團隊開發大熱桌遊系列《數感傳奇三部曲》中的次部曲,一款以「機率 Probability Evaluation」做背景、結合「奇幻故事」與「角色扮演」的遊戲,重新演譯學習數學不一樣的可能性。閱讀全文Numeracy Legends & The Zerda Fox 數感傳奇《繽紛沙漠的薩達狐》